[1]
Prashant Kumar Sharma, Pankaj Kumar Shankhdhar, Amit Gangwar, Amit Gangwar, Neha Pathak, and Suman, “Ginger: Plant Immuno-booster against COVID-19: https://doi.org/10.54037/WJPS.2022.100605”, World J Pharm Sci, vol. 10, no. 06, pp. 92–99, Jun. 2022.