(1)
Ashwini V. Jadhav; Dipak Morale; Abhijeet Daunderkar; Nikhil Bhujbal; Dr. Sandip Kshirsagar. Herbal Hair Cosmetics - An Overview. World J Pharm Sci 2018, 6, 144-152.